Then and Now

The Beautiful…

Vini at 3 yrs Vini at 5 yrs
Vini at 16 yrs Vini at 21 yrs
Vini at 29 yrs

…and the Handsome

Vikas at 6 months Vikas at 1 year
Vikas at 8 years Vikas at 12 years
Vikas at 24 years Vikas at 30 years